Lektion : Lärarhandledning om barns och ungas trygghet på nätet

28 september 2023
Biologi, NO, Svenska
Grundskola år 4-9
Gruppövningar, diskussionsövningar, enskilda arbetsuppgifter

Beskrivning

I dagens digitala era är sociala medier och nätet i stort en integrerad del av våra liv. Dessa plattformar erbjuder otaliga möjligheter till kommunikation och interaktion.
Samtidigt ställs vi inför svåra utmaningar, inte minst när det kommer till barns och ungas trygghet. Skolans uppdrag i detta avseende är att gestalta och förmedla barns rättigheter samt att arbeta med kunskaper och värden som främjar elevers trygghet och välbefinnande.
För att säkerställa barns trygghet och välbefinnande i det moderna Sverige krävs att man tar hänsyn till livet online. Utifrån aktuella teman tar det här skolmaterial upp utmaningar som barn möter på nätet och ger förslag på hur man kan arbeta i grundskolan och gymnasiet för att möta och hantera dessa – med syfte att stärka barns och ungas trygghet på nätet.

Eftersom världen inte är jämställd är flickor i många avseenden särskilt utsatta för risken att diskrimineras – både för att de är barn och för att de är flickor.
Det gäller även online. Jämställdhet innebär att alla, oavsett könstillhörighet, ges lika möjligheter, rättigheter och ansvar. Det är grundläggande för att skapa en trygg digital miljö och därför kommer detta skolmaterial att särskilt betona vikten av jämställdhet även på nätet.

Målgruppen för det här pedagogiska materialet är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Övningarna utgår från respektive läroplan med fokus på barns och ungas säkerhet på nätet.

Teman som berörs är bland annat:

• Användning av sociala medier
• Nätmobbning
• Jämställdhet
• Hat och hot på nätet

 

lektion.se Lärarhandledning om barns och ungas trygghet på nätet lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.