Lektion : Kamratskap - hur ska vi vara mot varandra?

Prata om alkohol
27 november 2019
Samhällskunskap
Grundskola år 5-9
arbete med case

Beskrivning

Inledning

Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete. Övningen relaterar till frågor om kamratskap i förhållande till alkohol.

Tanken är att ge eleverna två givna situationer med olika innehåll att fundera kring. Till varje situation finns frågor kopplade. Som lärare behöver du inte gå igenom alla frågorna. Gör ett urval som känns relevant. Situationsövningarna kan genomföras i den ordning som känns bra.

 

Genomförande

a) Inledande diskussion: Vad är en bra kompis? (Klicka här för att ladda ner elevmaterialet)

Låt eleverna skriva ner var och en för sig fem egenskaper som kännetecknar en bra kompis.

Dela sedan in klassen i grupper och låt eleverna berätta om egenskaperna de har skrivit ner.

Låt eleverna i gruppen enas om fem egenskaper. Skriv ner egenskaperna på papper och gör dem till pratbubblor som sedan sätts upp på en tydlig plats i klassrummet.

 

b) Se filmen “Elias mardröm” Elias blir fotad när han är full och bilden läggs ut på Instagram.

Diskutera:

- Hur skulle du känna om du var Elias?

- Hur skulle en bra kompis ah agerat?

 

c) Situationsövningar:

Dela in klassen i grupper och låt varje grupp läsa igenom och diskutera två situationer.

Situationerna och frågor till dem hittar du i elevmaterialet Klicka här för att ladda ner elevmaterialet.

Genomför en diskussion i helklass om situationerna.

 

d) Avsluta lektionen genom att diskutera följande frågeställningar i helklass:

- Har du lärt dig något nytt under lektionen?

- Med bakgrund av vad som diskuterades i de olika situationerna, hur kommer du att agera i framtiden?

- Hur viktiga är kompisar?

- På vilket sätt tycker du att de två situationerna har med kamratskap att göra?

- Vad har man för ansvar om kompisarna eller klasskamraterna råkar illa ut?

- Hur hanterar man ett läge där någon är taskig mot en?

- Hur visar man att man tycker om sin kompis?

- På vilket sätt kan alkoholen påverka kamratskap?

- Tror du att det är vanligt att ungdomar under arton år dricker alkohol?

- Är det okej att dricka alkohol fast man inte är arton år? Motivera!

- Har du någon gång provat att dricka alkohol?

 

 

Arbeta vidare

När ni har genomfört övningen är det lätt att anpassa den alkoholpreventiva undervisningen till elevernas erfarenheter och livssituation. Välj bland de övningar i Prata om alkohol som motsvarar elevernas mognad och situation.

 

Se instruktionsfilm hur Prata om Alkohols lärresurs används: 

 

Om Prata om Alkohol

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

 

Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar och samtal i grupp. Nedan hittar du mer information som du som pedagog kan ha nytta av.

 

Kom igång och använd Prata om Alkohols kostnadsfria lärresurs www.prataomalkohol.se 

 

Skolröster om Prata om Alkohol:

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.