62

Lektion : Mindmap - Coachande samtal

Författare: Niklas Arenander
Datum: 7 juli 2012
Senast uppdaterad: 18 november 2016
Ämnen: Spec. Ped, Övrigt spec., Övrigt, Studievägledning, Utv samtal mm
År: Grundskola år 3–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Jag har utarbetat ett material som jag använder mig av vid coachande samtal med elever i grundskolan. Det är en mindmap som används på så sätt att samtalsledaren eller eleven själv får skriva in elevens namn i den mittersta ringen. Sedan samtalar jag tillsammans med eleven om dennes nuvarande situation i skolan. Om eleven t.ex. skolkar på lektionerna så ritar man en ring någonstans på övre delen av pappret där man skriver "Skolkar på vissa lektioner" och drar sedan ett streck mellan den ringen och ringen där det står "NULÄGE - var befinner jag mig?"

Samma sak när man diskuterar kring "FRAMTID - vart vill jag komma?". Man skriver på nedre delen av pappret vad eleven har för tankar inför framtiden, långsiktiga mål m.m. som man ringar in och drar streck från de ringarna där man skrivit målen och ringen där det står "FRAMTID - vart vill jag komma?".

På baksidan får eleven sedan svara på frågor om vad som krävs av denne för att uppnå de uppsatta framtidsmålen, hur mycket det skulle betyda för eleven att nå målen, hur stor viljan är att nå målen och hur motiverad eleven är att arbeta mot sina mål.

De två sista frågorna är skalfrågor (0-10). Där finns även plats att skriva svar på olika följdfrågor man kan ställa till eleven, t.ex.:

1. Du säger X. Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra eller 0? Berätta hur du tänker?
Den här frågan möjliggör för eleven att börja argumentera om sina egna skäl för att ändra sina vanor.

2. Varför X och inte 0? Vad skulle du behöva för att kunna komma till en högre siffra? Något jag kan hjälpa till med?

 

Sedan får man följa upp detta regelbundet och kolla hur det går, om eleven behöver hjälp med något för att uppnå målen m.m.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.