7

Lektion : Strejkvarning: om 1900-talets klasskamp

Författare: Ylva Petterson
Datum: 6 oktober 2015
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Kulturhistoria, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Presentation av momentet

 

Välkomna till vårt moment - 1900-talets klasskamp.

 

1900-talet är ett revolutionernas århundrade, inte minst ur ett klasskampsperspektiv. Denna gången ska vi dock inte fokusera på de stora revolutioner som historieböckerna brukar lyfta fram, ryska revolutionen får hamna i bakgrunden.

 

Istället ska vi belysa de stora strejker som utvecklar samhället, både genom att lyckas och genom att misslyckas. Den begränsade tiden gör att vi också måste begränsa stoffet. Vi ska därför fokusera på den svenska storstrejken 1909, och de brittiska gruvstrejkerna

Vi ska fokusera på ett par avgörande strejker.

 

Storstrejken i Sverige 1909

 

Varför strejkade man? Vad uppnådde man? Varför gick det som det gick?

 

Genom att studera källmaterial ska ovanstående frågor besvaras. Vårt fokus ligger på de idéströmningar som låg bakom strejken, och motståndet mot den. Vilken människosyn kan vi ana bakom de politiska ställningstaganden som gjordes? Vilken syn på samhällsordning och mänskliga rättigheter växer fram ur den människosyn som råder?

 

Kolgruvearbetarnas strejk, Generalstrejken i Storbritannien 1926 - Gruvarbetarstrejken 1984

 

Genom att studera källmaterial ska vi studera den stora strejk som börjar bland kolgruvearbetarna och sedan utvecklas till en generalstrejk 1926. Samma frågor som till Storstrejken 1909 ska undersökas. Vidare ska vi jämföra strejken 1926 med strejken 1984 - hur långt har man kommit i utvecklingen? Hur starka rättigheter har man 1984? Lyckas strejkerna? Varför? Varför inte?

 

Utifrån det perspektiv vi valt att studera - arbetarrättsrörelsen- har klasskampen under 1900-talet lyckats?

 

Vi arbetar med följande centrala innehåll i kursen

 

Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder

 

Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

 

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

 

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film

Instruktion till examinationen

 

Även om vi ofta studerar historia i generaliserande svep, så utgår vi från detaljer, skärvor av historien. Historiestudier kan liknas vid en sorts vetenskaplig pointillism. Vi vill dock kunna ta ett steg tillbaka och se hela motivet - vi vill förstå historiens betydelse. Detta gör vi genom att dra linjer, se konsekvenser och orsakssamband.

 

Er avslutande uppgift blir att göra var sin film, med hjälp av screencast-o-matic. (Programmet är gratis, det går att köra från nätet men jag rekommenderar er att använda funktionen Download and install).

 

Gör en skärminspelning där du berättar till en presentation som du kan göra i t.ex. powerpoint eller prezi. Presentationen ska du göra precis som om du hade tänkt hålla ett föredrag IRL. Använd bilder, konst och arkitektur t.ex. för att få med kulturella paralleller. Screencast-o-matic har en maxgräns på 15 minuter, förhoppningsvis behöver du inte alls så lång tid! 

 

Vad ska skärminspelningen innehålla?

 

Jo, du ska argumentera för en av ståndpunkterna - antingen att arbetarklassen vann 1900-talets klasskamp, eller att de förlorade. Sanningen är självklart inte så enkel, och du ska naturligtvis nyansera ditt svar, men du måste välja sida! (Även om du bara lutar över åt ena svaret med 1%)

Perspektivet är svenskt, men du ska använda Storbritannien som jämförelse, för att nyansera, analysera, ge komplexa exempel o.s.v. i enlighet med betygskriterierna

 

Kom ihåg att förankra dina argument i källmaterialet, använda centrala begrepp, lyfta historiesyn och historiebruk samt dra väl underbyggda slutsatser utifrån komplexa exempel!

 

 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.