Lagar och regler kring klassresor

22 november 2006

Sammanfattning om finansiering av skolans aktiviteter

Skollagens skrivningar innebär inte ett förbud mot att resa eller anordna aktiviteter som kostar pengar:

  • Aktiviteten skall dock finansieras av skolan …
  • eller genom att klassen arbetar och sparar ihop pengarna.
  • Det är inte elevernas föräldrar som skall bekosta skolans aktivitetskostnader genom avgifter.

Källa: Skolverkets beslut 2006-04-06. Dnr 51-2005:1318 (Sidan 2: Motivering till beslut, sjätte stycket)

Skollagen

Vi citerar här ur Skolverkets PM 2005-05-12: Angående avgifter i grundskolan och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning.

Förskoleklassen: I 2 b kap. 5 § skollagen läser vi att utbildningen ska vara avgiftsfri. Om verksamheten överstiger 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år "får dock kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer".

Grundskolan: I 4 kap. 4 § skollagen läser vi att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. "I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna".

Gymnasieskolan: I 5 kap. 21 § skollagen läser vi att utbildningen ska vara avgiftsfri. "Huvudmannen får dock besluta att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna".

Fristående skolor: "Motsvarande bestämmelser gäller för de fristående skolorna 9 kap. 7 och 10 §§ skollagen."

Komvux: I 11 kap. 5 § skollagen läser vi att utbildningen ska vara avgiftsfri "om inte annat följer av 21 a § (ansökningsavgift) eller 15 kap. 6 § (prövning). Huvudmannen får emellertid bestämma att vissa hjälpmedel som varje elev har för eget bruk och behåller som sin egendom, såsom läroböcker och skrivmaterial, skall anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader."

Vad är en obetydlig kostnad?

"I förarbetena till skollagen, prop. 1985/86:10, fick bestämmelserna ifråga sin nuvarande lydelse där det talas om obetydliga kostnader angående grundskolan och egna hjälpmedel för gymnasieskolan".

"Praktiskt betydelselösa avsteg från principen om kostnadsfri utbildning får enligt förarbetena förekomma. Vidare sägs att det inte generellt går att säga vad som utgör en obetydlig kostnad. Huvudmannen tolkar bestämmelserna och gör en bedömning i varje enskilt fall".

Insamling av pengar

Vi citerar här ur Skolverkets PM 2005-05-12: "Skolverket konstaterar att huvudmännen ibland hävdar att de kostnadsbelagda aktiviteter som anordnas är frivilliga och att alternativ avgiftsfri verksamhet anordnas för de elever som inte vill delta".

"Enligt Skolverket är det inte "förenligt med värdegrunden och principen om lika tillgång till utbildning (1 kap. 2 § skollagen) att vissa elever av kostnadsskäl skulle behöva avstå från aktiviteter i skolan".

"Skolan kan självfallet anordna resor och andra aktiviteter. Så länge det inte handlar om obetydliga kostnader måste dock finansieringen lösas med kommunala medel".

Detta bör vi förstå som skolresa under skoltid och som anordnas i utbildningssyfte och då skolpersonal följer med på resan.

"Det kan också finnas situationer då eleverna frivilligt bidrar genom att samla ihop pengar. Skolverket har i allmänhet inte några synpunkter på kostnadsbelagda aktiviteter som anordnas på elevernas fritid".

Detta bör vi förstå som klassresa eller gruppresa under fritid och med elever och föräldrar som initiativtagare. Alltså då andra än skolpersonal är ansvariga för hela arrangemanget.

Observera att 'skolresa under skoltid' och 'klassresa eller gruppresa under fritid' inte beskrivs med dessa ord i skollagens text eller i Skolverkets PM, utan dessa ord används här för att påvisa skillnaden mellan aktiviteter som anordnas under skoltid respektive fritid och även för att klargöra vem/vilka som är ansvariga för barnens säkerhet (se vidare under Ansvar och Försäkringar).

070122: Skolverkets PM kan läsas här:

I dokumentet kan man även ta del av Skolverkets tillsynsbeslut och den kritik verket riktat mot skolor som tagit ut avgifter.

070122: Ett ytterligare beslut, från 06-04-06, efter anmälan kan läsas här:

OBS! Skolverket flyttar ibland dokumenten! Skriv då sökordet AVGIFTER i sökrutan hos Skolverket för att ta del av anmälningar och beslut: http://www.skolverket.se

Skadestånd, försäkringar och ansvar

Kommuner är inte i lag skyldiga att teckna försäkringar! För att vid eventuella olyckor undvika skadeståndskrav har dock kommuner/huvudmän som regel att teckna olycksfallsförsäkringar för sina elever.

Skadeståndslagen finns att läsa på Rättsnätet

En del kommuner väljer att teckna försäkringar som gäller både under skoltid och fritid. Andra kommuner väljer att teckna försäkringar som gäller endast under skoldagen samt vid färd till och från skolan.

Elevernas försäkringsskydd kan se olika ut från kommun till kommun. Barnens privata försäkringsskydd kan även se olika ut från familj till familj.
Innan man ger sig iväg på resor bör ansvariga kontrollera försäkringarnas innehåll, vad som ingår och vad som inte ingår, när det handlar om:

  • en skolresa/studiebesök (i skolans regi)
  • en klassresa under fritid (i barnens och föräldrarnas regi)

Stäng